Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpie-czeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: https://joannaalaborska.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich da-nych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest: Homestyles Joanna Alaborska, NIP:956185200, REGON: 870496243, 87-100 Toruń, ul. Rypińska 134

2.      Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

1)      poczty e-mail: j.alaborska@wnetrzazpasja.com

2)      telefonicznie: 660611371

3. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: https://joannaalaborska.com/regulamin/

§2. Zasady przetwarzania danych.

1.      Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1)      w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2)      rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3)      w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4)      w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5)      nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6)      z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7)      nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8)      zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

1.      Twoje dane będziemy przetwarzać:

1)      w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bez-pośrednio drogą e-mailową na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Admini-stratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

2)      w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter.

3)      w celach umożliwienia Tobie komentowania materiałów zamieszczanych na naszej stronie  na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwo-ścią komentowania zawartości strony internetowej.

4)      w celu zarezerwowania wizyty, jeśli wypełniłeś formularz rezerwacji zamieszczony na Stronie.

5)      w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościo-wych (takich jak Facebook / Instagram) na zasadach określonych przez właścicieli danego me-dium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomo-ściach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes,

6)      w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie reali-zacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony.

7)      w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas pli-ków cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne).

8)      w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe).

2.      Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1)      jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej za-warte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2)      jeśli postanowisz opublikować komentarz na Stronie to będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz usunąć swój komentarz.

3)      jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na new-sletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować.

4)      jeśli zarezerwujesz wizytę za pośrednictwem formularza rezerwacji to będziemy przetwarzać imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Podanie tych danych stanowi warunek założenia rezerwacji wizyty.

5)      jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.

6)      pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach coo-kies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi da-nymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usu-nięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.

7)      API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycz-nych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funk-cjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzy-stanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istnie-jących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą prze-chowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji mię-dzynarodowej.

1.      Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

1)      podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące konta użytkowników i system rezerwacji;

2)      pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;

3)      jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter;

4)      jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu obsługującego mo-duł komentarzy;

5)      jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych;

6)      jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics).

2.      Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, z wyjąt-kiem partnerów wymienionych poniżej:

1) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z pra-widłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Ten dodatek do przeglądarki umożliwi Ci zarządzanie zakresem i pozio-mem dostępu do danych zbieranych przez Google Analytics.

2) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Tutaj możesz zarządzać swoimi preferencjami i informacjami w systemie reklamowym Google.

3) Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecz-nościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stro-nie piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Facebook przetwarza i chroni Twoje dane.

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

1. Nie jesteśmy w stanie określić jednego okresu przez który będziemy przetwarzać Twoje dane.

2. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości przesłanej drogą mailową, za pośrednictwem formula-rza lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, na których mamy swoje firmowe profile to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprze-ciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Jeśli zapiszesz się na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie subskrypcji.

5. Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem i sprzedażą treści cyfrowych oraz konsu-tlacji online przetwarzamy przez 6 lat, celem wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach podatko-wych.

6. Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.

§6. Prawa użytkowników

1.      W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

1)      dostępu do treści swoich danych oraz

2)      prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

3)      prawo do przenoszenia danych,

4)      prawo wniesienia sprzeciwu,

5)      prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Admini-stratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytu-cji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2.      Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3.      Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie in-ternetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7 Informacja o ciasteczkach

1.      Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).

2.      Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu uła-twienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.

3.      Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkowni-ka. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

4.      Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzy-stywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościo-wymi.

5.      Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat za-rządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.

6.      Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz jakość świadczonych usług.

7.      Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze strony. 

8.      Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony.

9.      Ciasteczka marketingowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarke-tingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.

10.    Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z wi-tryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.

§8 Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

1.      Komfort korzystania ze strony: Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort ko-rzystania ze strony internetowej.

2.      Personalizacja treści: Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.

3.      Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkow-nika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze ko-rzystanie z serwisu.

4.      Logowanie: Ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami strony bez konieczności ponownego logowania.

5.      Utrzymanie sesji: Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.

6.      Optymalizacja wydajności: Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.

7.      Reklamy: Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej ade-kwatne.

8.      Integracja z mediami społecznościowymi: Ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami spo-łecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

§9 Funkcje ciasteczek technicznych

1.      Utrzymanie sesji użytkownika: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witry-ny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.

2.      Zapamiętywanie preferencji użytkownika: Dzięki ciasteczkom technicznym strona może przecho-wywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcion-ki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.

3.      Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarza-nie danych wprowadzanych przez użytkowników.

4.      Optymalizacja wydajności strony: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wy-dajności strony oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymaliza-cję i poprawę jakości świadczonych usług.

5.      Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

§10 Funkcje ciasteczek analitycznych

1.      Pomiar ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.

2.      Analiza zachowań użytkowników: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na poszczegól-nych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.

3.      Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów strony, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie za-mówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.

4.      Segmentacja użytkowników: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowni-ków według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb po-szczególnych segmentów.

5.      Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich le-piej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

§11 Funkcje ciasteczek reklamowych

1.      Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopaso-wanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.

2.      Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwie-dzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.

3.      Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia opty-malizację strategii marketingowej.

4.      Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.

5.      Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.